Controlling:

Het proces controlling is een proces of een activiteit binnen een organisatie waarbij men zich bezighoudt met het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van (financliële)-informatie voor Planning en Control door het management. In tegenstelling tot externe verslaggeving is Controlling gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Onderwerpen die hier onder vallen zijn het verzamelen en verstrekken van informatie over: Opbrengsten, kosten, winst, kostprijzen, voorraad, efficiency, overhead. De controller(s) van EdL finance beschikken over een jarenlange ervaring op het gebied van controlling.

Planning & control

Planning & control is een onderwerp binnen Managment accounting en is de engelse benaming voor coordinatie en afstemming. Soms wordt planning en control ook wel kortweg (de afdeling) control genoemd. Een heldere planning & control functie biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij) sturing te kunnen geven aan de (financliële) processen binnen een organisatie. De functie wordt in de praktijk vaak als volgt vormgegeven:

 • vertrekpunt voor de financliële planning en control vormen de beleidsvoornemens zoals vastgelegd in het periodieke organisatieplan.
 • De beleidsvoornemens plus de going-concern activiteiten worden vertaald in een meerjarige planning van acitiveiten. Dit resulteert in een (financliële) begroting voor het eerstvolgende jaar, alsmede in een financliële meerjarenraming. Dit geschiedt zowel op het niveau van elk deel van de organisatie, als voor de organisatie als geheel.
 • Het bewaken van de uitvoering van activiteiten middels voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering "in control" (beheersbaar) blijft.
 • Dit kan leiden tot bijstelling van acitiviteiten en/of processen dan wel het heroverwegen en zo nodig aanpassen van voorgenomen beleid.

Dit resulteert in een aantal hoofdproducten:
 • Begroting
 • Rapportage
 • Jaarrekening
 • Fiscaliteiten
 • Treasury
 • Verzekeringen
 • Administratieve organisatie
 • Coordinatie en afstemming
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Procesondersteuning
De interim manager(s) van EdL Finance kunnen voor u een volledige planning en control cylcus opzetten in lijn met uw missie, visie, strategy.

Budgetteren en Forecasting

Een budget geeft de financliële effecten van beslissingen weer. Budgetten worden onder andere gebruikt bij elke instelling die met geldstromen te maken heeft. Het budget is een iteratieve afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Een budget wordt vaak voor de periode van een boekjaar opgesteld. De kunst van het budgetteren is om een evenwicht te bereiken tussen het ambitieuze en het haalbare.
Het budgetcontole proces start uiteraard bij de missie, visie en strategie van de onderneming. Op basis van de ondernemingsgegevens wordt een budget opgemaakt voor volgend(e) boekja(a)r(en).
Het budget geeft inzicht in de verschillen tussen het geplande en de werkelijkheid. En stelt ondernemingen in staat om tijdig bij te sturen.

Daar waar het budget voor een periode van een boekjaar wordt gemaakt en vrij statisch is, is een forecast een meer flexibele manier van plannen. Een forecast wordt over het algemeen gemaakt voor een kortere periode (3 tot 6 maanden) en wordt regelmatig bijgesteld indien nodig. Forecast wordt veelal gebruikt in de supply chain. Hier wordt het gebruikt als een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond vande forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. Er zijn grofweg twee manieren om een forecast te maken. Enerzijds kan de forecast met behulp van statistiek worden gemaakt, bijvoorbeeld door extrapolatie van historische gegevens. Anderzijds kan de forecast op basis van informatie van bestaande klanten. Ook is forecasten een middel om tussentijds het budget bij te sturen en naast het jaarlijkse budget, bijvoorbeeld op kwartaalbasis een financliële forecast te maken. De interim manager(s) van EdL finance ondersteunen u graag bij het opzetten van een budget- of forecastproces.

Performance management

Performance management is het proces van het sturen van een organisatie door middel van het systematisch bepalen van visie en doelstellingen van een organisatie en de voortgang te meten met kritische succesfactoren en key performance indicators, zodat akties kunnen worden ondernomen om de organisatie te verbeteren. Belangrijk hierbij is dat er volledig commitment is van het management omdat performance management een volledig andere manier van aansturen verlangd.

Er zijn diverse oplossingen voor performance mangement:
 • Balance scorecard
 • VBM
 • EFQM (INK)
 • SixSigma
 • Intellectual Capital
 • Lean
 • Integraal performance mangement
De controller(s) van EdL finance kunnen u ondersteunen bij het implementeren van een van deze systemen en u helpen met het opzetten van kritische succesfactoren en key performance indicators.